My Account

我的訂單
我的訂單

近期訂單

訂單 日期 狀態 總計  

#28578
訂單已出貨 NT$68 (共 1 件商品) 查看Cancel

#26118
完成 NT$68 (共 1 件商品) 查看

#25928
取消 NT$68 (共 1 件商品) 查看

#25873
完成 NT$68 (共 1 件商品) 查看

#23870
訂單保留 NT$68 (共 1 件商品) 付款查看Cancel

#23865
訂單保留 NT$279 (共 1 件商品) 付款查看Cancel

#22482
完成 NT$289 (共 1 件商品) 查看

#22029
完成 NT$258 (共 1 件商品) 查看

#21944
完成 NT$258 (共 1 件商品) 查看

#3861
完成 NT$559 (共 1 件商品) 查看

#3859
完成 NT$559 (共 1 件商品) 查看

#3774
完成 NT$15 (共 1 件商品) 查看

#3773
完成 NT$10 (共 1 件商品) 查看

#3772
完成 NT$10 (共 1 件商品) 查看

#3771
完成 NT$40 (共 1 件商品) 查看

#3770
完成 NT$35 (共 1 件商品) 查看

#3769
完成 NT$20 (共 1 件商品) 查看

#3767
完成 NT$20 (共 1 件商品) 查看

#3766
完成 NT$10 (共 1 件商品) 查看

#3765
完成 NT$10 (共 1 件商品) 查看

#3764
完成 NT$10 (共 1 件商品) 查看

#3763
完成 NT$10 (共 1 件商品) 查看

#3762
完成 NT$10 (共 1 件商品) 查看

#3761
完成 NT$10 (共 1 件商品) 查看Hi, Alex

歡迎來到個人資訊中心